Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimas – tai procesas, kuriuo formuojama darni teritorijų plėtra, racionali urbanizacija, suderinama gamtinė ir antropogeninė aplinka, formuojamas teritorijos ekonominis ir socialinis gyvybingumas. Tai reikšminga kiekvieno statybos projekto pradinė dalis, lemianti tolimesnių projektavimo stadijų sėkmę.

Teritorijų planavimas – tai procesas, kuriuo formuojama darni teritorijų plėtra, racionali urbanizacija, suderinama gamtinė ir antropogeninė aplinka, formuojamas teritorijos ekonominis ir socialinis gyvybingumas. Tai reikšminga kiekvieno statybos projekto pradinė dalis, lemianti tolimesnių projektavimo stadijų sėkmę.

UAB „Atamis“ rengia:

  • Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus – Detaliuosius, Bendruosius planus;
  • Specialiojo teritorijų planavimo dokumentus – Saugomų teritorijų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Inžinerinės infrastruktūros vystymo, Susisiekimo komunikacijų vystymo planus;
  • Seniūnijų, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planus;
  • Planavimo schemas, galimybių studijas;
  • Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentus;
  • Planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas;
  • Konsultuojame teritorijų planavimo dokumentų rengimo klausimais;
  • Atliekame skaitmenizavimo darbus.